Септична яма – всичко, което трябва да знаете

Как работи една септична яма?

Когато отпадъчните води преминават през една септична яма, по-тежките твърди частици потъват на дъното и се подлагат на бактериално смилане. Това намалява количеството твърдо вещество и също така променя неговия състав на утайка, която се натрупва в дъното на резервоара. Материали като грес и масло изплуват на повърхността в резервоарите, за да образуват кора върху течността. Останалата течност, наречена отток, тече от резервоарите в дренажните съдове, за да попие в околната почва, където може да претърпи допълнителни естествени процеси на пречистване.

Инсталация на система за септична яма

Инсталацията на септична яма трябва да бъде разположена на място с максимална далечина от следните изброени точки:

  • най-високото ниво на подпочвените води
  • водоснабдяване като отвори, рекички, язовири и др.
  • сгради и граници
  • подпочвени и отворени дренажни канали.

Септичната яма не трябва да бъде разположена там, където превозните средства биха се движили над нея. Теглото на превозното средство може да повреди компонентите на системата и да уплътни околната почва, което намалява способността ѝ да абсорбира отпадъчните води.

Дренажните характеристики на почвите са важни както при оразмеряването, така и при разполагането на дренажните съдове. При лоши дрениращи почви, като глина, са необходими по-големи дренажни съдове. Така се увеличива площта на почвата, в която отпадъчните води могат да се абсорбират. За разлика от това, някои груби пясъци могат да се източват толкова свободно, че осигуряват малка способност за филтриране на замърсителите. В тези случаи е желателно стените и основата на канализацията да бъдат обградени с глинеста или друга фино-зърнеста почва. В райони с плитки подпочвени води или където само тънък слой свободно отводняващ се почвен слой покрива по-малко абсорбиращи почви, може да се наложи дренажните съдове да бъдат инсталирани изцяло или частично над естествената повърхност. Това е за постигане на необходимия просвет на подпочвените води и за позволяване на отпадъчните води да бъдат разпръснати и погълнати от околните почви.

Законност на септична яма

Изграждането на септична яма трябва да се извърши съгласно регламентираните хигиенно-санитарни изисквания според ЗУТ (Закон за устройство на територията). Регламента посочва и допълнителни спесифики за инсталацията и изграждането на септичната яма.

Поддръжка на септична яма

Основната функция на септичната яма е да отделя твърдите частици, мазнини и масла от отпадъчните води, преди да влезе в дренажните съдове. Когато септичната яма е правилно инсталирана и поддържана, тя трябва да работи ефективно в продължение на много години. Ако септичните ями натрупват твърде много утайки, ефективният обем на резервоара се намалява, което от своя страна намалява времето за извършване на отделянето. Това означава, че не всички твърди вещества, мазнини и масла ще се отделят и ще излязат от септичните ями и в дренажните съдове. Това ще запуши почвата около дренажния съд. За да се предотврати това, е необходимо септичните ями да бъдат редовно почиствани (изпомпвани). Почистването изисква да бъде ангажиран лицензиран изпълнител на течни отпадъци (като нас), който да отвори септичните ями и да изпомпва съдържанието.

Възможни проблеми при неправилна поддръжка

  • запушване на отходната тръба
  • преливане на пяна от ямата
  • събиране на много утайка на дъното и намаляване на полезния обем
  • затлачване на стените на ямата и затрудняване пропускането в почвата
  • неприятни миризми

Почистване на септична яма

С нашите вакуум каналопочистващи машини ние почистваме септични ями, резервоари, пречиствателни станции, утайници, каломаслоуловители и други. С помощта на вакуум ние изпомпваме отпадъчните води и шлама. Ако е необходимо го разбиваме с водна струя под високо налягане и го транспортираме до местата определени от съответните органи за изхвърляне. Нашите вакуум каналопочистващи машини са с цистерни с обем до 15100 литра. При необходимост се използва инжекторна система за вакуумно почистване в дълбочина до 25 метра.

Търсите фирма, която да се грижи за поддръжката на Вашата септична яма? Свържете се с нас.

error: Content is protected !!