Извозване на строителни отпадъци Варна – защо е важно?

Защо е важно да използваме фирма за извозване на строителни отпадъци Варна и шест съвета как да управлявате по-екологосъобразно отпадъците си?

Приблизително половината от всички твърди отпадъци на планетата са изхвърлени строителни материали. Преминаването към устойчиво развитие означава премахване на зависимостта от депата за изхвърляне на отпадъци. Депата за отпадъци бързо достигат капацитет и представляват заплаха за глобалното здраве и безопасност. Въпреки многото инициативи за намаляване и рециклиране на строителните отпадъци, голям процент от материалите в момента все още се изхвърлят на сметища. Извозването на отпадъци чрез фирма е нужно за правилното разпределение и коректното изхвърляне.

Какъв вид строителни отпадъци съществуват?

Строителната индустрия интензивно генерира отпадъци с потенциално въздействие върху околната среда на всяка стъпка от процеса – добив на суровини, производство, транспортиране, строителство и обезвреждане на общи и опасни отпадъци.

Неадекватното планиране е основният фактор, който допринася за отпадъците, произведени на място. Строителните обекти също имат потенциал да генерират опасни отпадъци поради използването на определени химикали, бои и гориво, които трябва да бъдат изхвърлени отговорно в съоръжение за опасни отпадъци. Опасните вещества трябва да се съхраняват в непропусклива зона, когато не се използват или изхвърлят. Видът отпадъци, генерирани на строителна площадка, ще зависи от фазата и вида на проекта.

контейнери за извозване на отпадъци русе

Устойчиво управление на отпадъците

Все по-наложително е строителните отпадъци да се управляват правилно: елиминиране на отпадъците, където е възможно, минимизиране на производството на отпадъци и повторно използване на материалите. Установените практики за управление на отпадъците свидетелстват, че намаляването, рециклирането и повторната употреба на отпадъците са от решаващо значение за осигуряване на устойчиво управление на ресурсите.

Ето шест съвета за строителните компании как да управляват отпадъците си:

 1. Планировка
  Наличието на план за управление на отпадъците преди започване на строителството ще бъде от полза в дългосрочен план. Вземането под внимание на предварителните изчисления, като например точното определяне на броя на материалите, които ще са необходими на място, ще намали общия генериран отпадък. Планът за управление на отпадъците трябва да включва:
  • Потенциални източници на отпадъци
  • План на място с определени зони за рециклиране, компост и клетки/кофи за отпадъци
  • Материали, които могат да бъдат рециклирани
 2. Предварително проучване на доставчици
  Изборът на доставчик, който може правилно да прецени количествата за нуждите на проекта, е от решаващо значение.
 3. Рециклиране
  Поставянето на кошчета за рециклиране около обекта ще намали количеството отпадъци, събрани в контейнери/клетки за отпадъци. Материалите, които могат да бъдат рециклирани, включват дърво, метали и бетон. Има специфични процеси, свързани с рециклирането, така че е необходимо допълнително проучване, преди да включите тази опция във вашия план за управление на отпадъците.
 4. Намалете опаковките
  Закупуването на материали на едро ще намали разходите и отпадъците от индивидуално опаковани материали. Опаковката, която може да се рециклира, също трябва да бъде приоритет. Някои опаковки дори могат да се използват повторно на място.
 5. Използвайте повторно изрезките
  Когато е възможно, използвайте повторно остатъците, вместо да режете нови материали. Изрезките и остатъците трябва да се съхраняват правилно, докато бъдат необходими отново. Подизпълнителите също трябва да бъдат информирани за тази необходимост.
 6. Организация
  Една добре подредена строителна площадка ще произвежда по-малко отпадъци. От съществено значение е подробен план на място със зони, разпределени за рециклиране, отпадъци и съхранение. Ясното очертаване на мястото ще улесни работниците да знаят къде да отидат, за да изхвърлят различни видове отпадъци, повишавайки производителността и ефективността.

Заключение

Ефективните инженери и изпълнители насърчават устойчиви строителни практики. Изчерпателният план за управление на отпадъците е икономична инвестиция за строителните компании. Повторното използване и рециклиране на материали на място намалява окончателните разходи по проекта чрез:

 • Добавяне на данъчни облекчения чрез даряване на възстановени материали за благотворителни организации.
 • Намаляване на разходите за транспорт и опаковане от повторно използване на материали на място, за разлика от доставка на нови материали от другаде.
 • Компенсиране на производствени и режийни разходи, свързани с извличането на суровини и съхранението на излишъка.

Решението да се премине към по-малко и по-добро изхвърляне на отпадъци е не само финансово, но и екологично отговорно. Необходимостта компаниите да допринасят за решения на системни проблеми става все по-очевидна, тъй като прехвърлянето на тежестта върху отделните лица се оказа неефективно. Разчитането на сметищата има катастрофално въздействие върху околната среда. Компаниите, които планират и следват някои от съветите, изброени по-горе, ще направят голяма разлика в управлението на отпадъците на строителната площадка и намаляването на количеството строителни отпадъци, изхвърлени на депата

Има ли екологосъобразна фирма за извозване на строителни отпадъци във Варна?

Разбира се, една строителна площадка е невъзможно да генерира нулев отпадък. Генерираният отпадък трябва да бъде извозен и изхвърлен в предназначените за тази дейност места. Често, подходяща техника не е налична на строителната площадка и изхвърлянето се случва по етапно с много навъртяни километри, което от своята страна е също вредно за околната среда и скъпо за строителя. Решението е да се наеме фирма, специализирана в извозването на строителни отпадъци, като НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ. А, ако се интересувате и от екологично разчистване на строителната площадка преди да започнете строеж, прочетете за услугата ни преместване на дървета.

Свържете се с нас

error: Content is protected !!